Obchodné podmienky elektrobicykle.sk

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

   1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti ekolo.cz s.r.o., zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 99425, so sídlom K letisku 2 / 1151, Praha 6 - Ruzyně, IČO: 27141659, DIČ: CZ27141659, zastúpená Mgr. Jakub Ditrich, výkonný riaditeľ spoločnosti (89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") (ďalej len "Občiansky zákonník") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese EKOLO.CZ (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

   2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

   3. V kúpnej zmluve môžu byť dohodnuté ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

   4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 5. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

 

   5. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 


 

 

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

   1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

 

   2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

   3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a o spôsobe a čase dodania tovaru. 4. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, ak je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky. V prípade, že predávajúci ponúka bezplatné dodanie tovaru, je nárok na bezplatné dodanie tovaru zo strany kupujúceho podmienený zaplatením minimálnej celkovej kúpnej ceny tovaru, ktorý má byť dodaný, vo výške uvedenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, že Kupujúci čiastočne odstúpi od Kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom Kupujúci neodstúpil od Kúpnej zmluvy, nedosiahne minimálnu sumu potrebnú pre vznik práva na bezplatnú dopravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo Kupujúceho na bezplatnú dopravu tovaru zaniká a Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu dopravu tovaru.

 

   4. Na objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a. objednanom tovare (objednaný tovar Kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania Obchodu),

b. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a

c. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

 

   5. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť vstupné údaje zadané Kupujúcim do Objednávky, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

 

   6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

 

   7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho. 

 

   8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci sám a neodlišujú sa od základnej sadzby.

 


 

 

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

   1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

  •  v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese K Letišti 1151/2, 161 00, Praha 6;
  •  v hotovosti alebo platobnou kartou pri dodaní tovaru na mieste určenom Kupujúcim v objednávke;
  •  bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 250 006 7235 / 2010, vedený vo Fio banke a.s. (ďalej len "účet predávajúceho");
  •  bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayU;
  •  prostredníctvom bezhotovostnej platobnej karty;
  •  v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na doručovacom mieste;
  •  prostredníctvom úveru poskytnutého treťou stranou;
  • Skip Pay - pri tomto spôsobe máte na zaplatenie až 60 dní. Použitím metódy Skip Pay súhlasíte s podmienkami Skip Pay

   2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

   3. Ak je ponúkaný tovar na sklade na dodanie, predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknutý článok 4.6 obchodných podmienok týkajúci sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

 

   4. V prípade platby v hotovosti, na dobierku alebo v expedičnej kancelárii je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 

   5. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

 

   6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany Kupujúceho (článok 2.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

   7. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať.

 

  8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad - faktúru k platbám uskutočneným na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu Kupujúceho alebo vo fyzickej forme spolu s tovarom.

 


 

 

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

   1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno od kúpnej zmluvy o dodávke okrem iného odstúpiť:

      a. od tovaru vyrobeného podľa požiadaviek Kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám, vrátane tovaru s nainštalovaným príslušenstvom alebo výmenou zariadenia oproti špecifikácii výrobcu.

          b. tovar podliehajúci skaze alebo krátkodobej spotrebe, ako aj tovar, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

      c. tovar v zapečatených obaloch, ktoré by sa zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nemali vracať po tom, ako ich kupujúci porušil.

 

   2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 4.1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevezme tovar, a to v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, resp:

        a. posledný kus tovaru, ak kupujúci objedná v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sa dodávajú samostatne,

          b. posledný kus alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých kusov alebo častí, alebo

      c. prvá dodávka tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné dodávky tovaru počas dohodnutého obdobia.

 

   3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v článku 4.4 obchodných podmienok Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkarne Predávajúceho K Letišti 1151/2, 161 00, Praha 6, alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@ekolo.cz.

 

   4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, zaslať alebo odovzdať tovar späť predávajúcemu, pokiaľ mu predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklým spôsobom poštou.

 

   5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane tovar alebo kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

   6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek nárok na úhradu škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

   7. V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti na účet určený kupujúcim.

 

   8. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka stráca platnosť a kupujúci je povinný darček spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

 

 


 

 

5. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

 

   1. V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

 

   2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. 

 

   3. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

 

   4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

   5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

 


 

 

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 

   1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

 

   2. Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je spojená s digitálnym obsahom alebo so službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len "digitálna vec"), vzťahujú sa ustanovenia o zodpovednosti predávajúceho za vady aj na poskytnutie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, a to aj v prípade, ak ju poskytuje tretia osoba. To neplatí, ak z obsahu kúpnej zmluvy a povahy veci vyplýva, že sa poskytujú samostatne.

 

   3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec:

     a. zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, vzájomnej súčinnosti a iným dohodnutým vlastnostiam,

          b. sa hodí na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a

          c. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

 

   4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:

        a. vec je spôsobilá na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo pravidlá priemyselnej praxe, ak technické normy neexistujú,

          b. vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že o nich nevedel alebo že boli v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené spôsobom prinajmenšom porovnateľným s tým, ako boli urobené, alebo že nemohli ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,

         c. vec sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a

      d. vec zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.

 

   5. Ustanovenia článku 6.4 Obchodných podmienok sa nepoužijú, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že niektorá vlastnosť veci sa líši a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

 

   6. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorú na základe Kúpnej zmluvy vykonal Predávajúci alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj vtedy, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak má vec digitálne vlastnosti.

 

   7. Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, pokiaľ to povaha veci alebo vady nevylučuje. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak na vadu oprávnene upozornil.

 

   8. Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa na veci prejaví v priebehu dvoch rokov od prevzatia. Ak kupujúci vadu predávajúcemu oprávnene vytkol, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať.

   9. Ak má vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže zvolený spôsob odstránenia vady nie je možný alebo je v porovnaní s iným spôsobom neúmerne nákladný; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, pričom sa prihliada najmä na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

 

   10. Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby kupujúcemu nespôsobil závažné ťažkosti, pričom prihliada na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec kupoval. Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady za účelom odstránenia vady. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci vadnú vec demontuje a zmontuje opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené.

 

   11. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:

      a. predávajúci odmietol alebo neodstránil vadu v súlade s článkom 6.13 Obchodných podmienok,

      b. sa vada vyskytne opakovane,

      c. vada je podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo

     d. z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez podstatných ťažkostí pre kupujúceho.

 

   12. Ak je vada nepodstatná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo mu vec doručí alebo čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal.

 

   13. Ak je však na opravu veci určená iná osoba namiesto predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, je kupujúci povinný vytknúť osobe určenej na vykonanie opravy, že opravu vykonala.

 

   14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

 

   15. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. 

 

    16.  Po uplynutí lehoty môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

   17. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

 

   18. Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť osobitne osobne na adrese Servis ekolo.cz, K letisku 1151/2, 161 00, Praha 6, telefonicky na čísle +420 226 210 226 alebo e-mailom na adrese servis@ekolo.cz a požadovať primeranú zľavu.

 

   19. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť, súd mu toto právo neprizná, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.

 

   20. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

 

   21. Predávajúci alebo iná osoba môže kupujúcemu poskytnúť okrem zákonných práv z vadného plnenia aj záruku za akosť, ak ju ponúka výrobca predávaného tovaru.

 


 

 

7. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

   1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

   2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1820 ods. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.

 

   3. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Reklamácie je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho. Žiadne iné pravidlá vybavovania reklamácií Predávajúci nestanovuje.

 

   4. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

   5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

 

   6. Kupujúci môže podať sťažnosť orgánu dohľadu alebo štátnemu orgánu dohľadu. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.

 

   7. Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 


 

 

8. OCHRANA ÚDAJOV

 

   Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.

 


 

 

9. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.

 

   1. Kupujúci súhlasí v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho. Predávajúci si svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR súvisiacu so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní prostredníctvom samostatného dokumentu.

 

   2. Predávajúci plní svoje zákonné povinnosti týkajúce sa možného ukladania súborov cookie na zariadení kupujúceho prostredníctvom samostatného online dokumentu.

 


 

 

10.PREDKLADANIE

 

   Kupujúcemu možno doručovať na jeho elektronickú adresu.

 


 

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

   1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili pri absencii voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

 

   2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

 

   3. Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nej prístup.

 

     4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

   5. Kontaktné údaje predávajúceho: elektronická poštová adresa info@ekolo.cz, telefón +420 220 991 111. Predávajúci neposkytuje žiadne iné prostriedky online komunikácie.                                                    

 

Všetky ceny v e-shope sú konečné vrátane DPH!

Cena bez DPH za tovar je uvedená informatívne.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 6.1.2023 a nahrádzajú všetky obchodné podmienky spoločnosti vydané pred týmto dátumom.

 

 


 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy