Súhlas so spracovaním osobných údajov

Základné zhrnutie

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti ekolo.cz s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznámení a na realizáciu iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám už nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v tomto texte.

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
  1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť ekolo.cz s.r.o. so sídlom Keltská 348, Statenice, identifikační číslo: 27141659, zapísaná v obchodnom registri vedenom MS v Prahe, oddiel C, vložka 99425 (ďalej jen „správca“).
  2. Kontaktné údaje správcu sú následujúce: adresa na doručovanie: ekolo.cz, Pod Višňovkou 29, 140 00 Praha 4, adresa elektronickej pošty: gdpr@ekolo.cz, telefón 220991111.
  3. Správca nevymenoval poverenca na ochranu osobných údajov.
    
 2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej jen „nariadenie“).
    
 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a výkon iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
    
 4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 10 rokov od Vášho súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).
    
 5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Správca nemá v úmysle postúpiť Vaše osobné údaje iným príjemcom, do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
    
 6. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV
  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
  2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: emailom - gdpr@ekolo.cz, alebo kliknutím na link Odhlásiť v hromadne rozoslanom emaile  
  3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť príslušnému dozornému úradu.
  4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná na uzavretie zmluvy.
  5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohoto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.